زه غواړم:

ولټوي ثبت / سپارنه د پيسو ورکړه
د ښار خبرتیاوې
ژرند اچول او دوشنبه بیا پیل ته اړول
د جمعې په ورځ ، د جولای په 30 ، په شمالي خوا کې د دریو دریاوو د میراث ټریل جزوي تړل
د 2021 زوال مدني رهبري اکاډمۍ غوښتنلیکونه په هسپانوي کې خلاص او شتون لري
ټول خبرونه وګورئ
د ښار خبرتیاوې
ژرند اچول او دوشنبه بیا پیل ته اړول
د جمعې په ورځ ، د جولای په 30 ، په شمالي خوا کې د دریو دریاوو د میراث ټریل جزوي تړل
د 2021 زوال مدني رهبري اکاډمۍ غوښتنلیکونه په هسپانوي کې خلاص او شتون لري
ټول خبرونه وګورئ