زه غواړم:

ولټوي ثبت / سپارنه د پيسو ورکړه
د ښار خبرتیاوې
PWSA د فاضله اوبو د ترمیم لپاره نږدې 24 ملیونه ډالرو دولتي فاضله اوبو زیربنا د ټیټ سود پور ترلاسه کوي
د ژرندولو او کیښودلو له سره پیل دوشنبه
ښاروال پیډوټو د ښار د ځوانانو د ځورونې څخه مخنیوي پالیسي لپاره اجراییوي امر لاسلیک کړ
ټول خبرونه وګورئ
د ښار خبرتیاوې
PWSA د فاضله اوبو د ترمیم لپاره نږدې 24 ملیونه ډالرو دولتي فاضله اوبو زیربنا د ټیټ سود پور ترلاسه کوي
د ژرندولو او کیښودلو له سره پیل دوشنبه
ښاروال پیډوټو د ښار د ځوانانو د ځورونې څخه مخنیوي پالیسي لپاره اجراییوي امر لاسلیک کړ
ټول خبرونه وګورئ