زه غواړم:

ولټوي ثبت / سپارنه د پيسو ورکړه
د ښار خبرتیاوې
په ننني ختیځ کې د ریسایکل اغیزه وکړه
په ماین واشنګټن کې د مک ارډل سړک د ساتنې لپاره د سه شنبې او چهارشنبه سهار بندولو لپاره
ښاروال پیډوټو د COVID-19 ناروغۍ رخصتۍ وړاندیز کوي
ټول خبرونه وګورئ
د ښار خبرتیاوې
په ننني ختیځ کې د ریسایکل اغیزه وکړه
په ماین واشنګټن کې د مک ارډل سړک د ساتنې لپاره د سه شنبې او چهارشنبه سهار بندولو لپاره
ښاروال پیډوټو د COVID-19 ناروغۍ رخصتۍ وړاندیز کوي
ټول خبرونه وګورئ