زه غواړم:

ولټوي ثبت / سپارنه د پيسو ورکړه
د ښار خبرتیاوې
د پیټسبورګ ښار او دورتموند ښار ، آلمان د نړیوال ښاري او سیمه ایزې همکارۍ دوامدارې کرنې برنامې لپاره غوره شوی
PWSA د فاضله اوبو د ترمیم لپاره نږدې 24 ملیونه ډالرو دولتي فاضله اوبو زیربنا د ټیټ سود پور ترلاسه کوي
د ژرندولو او کیښودلو له سره پیل دوشنبه
ټول خبرونه وګورئ
د ښار خبرتیاوې
د پیټسبورګ ښار او دورتموند ښار ، آلمان د نړیوال ښاري او سیمه ایزې همکارۍ دوامدارې کرنې برنامې لپاره غوره شوی
PWSA د فاضله اوبو د ترمیم لپاره نږدې 24 ملیونه ډالرو دولتي فاضله اوبو زیربنا د ټیټ سود پور ترلاسه کوي
د ژرندولو او کیښودلو له سره پیل دوشنبه
ټول خبرونه وګورئ