اخالقي د اوریدلو بورډ

د پیټسبورګ عکس ښار
د اخالقي اوریدنې بورډ او کارمندان

عامه خدمت د خلکو باور دی. د ښار د اخالقي قانون د ښار په عامه کارمندانو باندې د اعتماد ساتلو ، په دولت باندې د خلکو باور لوړولو ، د حکومت د پریکړې نیولو بشپړتیا ساتلو ، او د حکومت موثریت لوړولو لپاره نافذ شوی. د اخالقي اوریدنې بورډ له نهو غړو څخه جوړ دی چې د شخصي ایماندارۍ او ایماندارۍ شهرت لري ، د اخالقي قانون په اړه پلي کولو او تعلیم دنده سپاري.