د خلکو اوریدل

عامه اوریدل

راتلونکې ناستې

پدې وخت کې هیڅ ډول ناستې نه دي ټاکل شوي.

 


د تیرو غونډو ریکارډونه

 

5/5/21 د مالي کال 2021 کلني عمل پلان لپاره عامه عامه اوریدل

 

3/24/21 عامه د CDBG ، کور ، ESG ، او HOPWA پروګرامونو لپاره د اوریدلو اړتیا لري

 

د کارونو قانون (CDBG-CV) لپاره تمویل او د مالي کال 12 کلنی کاري پلان لپاره 1/2020/2019 ناسته - د پام وړ سمون

6/16/2020 د مدیریت او بودیجې انسجام شوی پلان عامه اوریدل دفتر

5/20/2020 د عاجل حلونو وړیا مرسته غونډه

 

5/6/2020 د پاملرنې قانون د مالي کال 2019 کاري پلان ناستې ته د پام وړ تعدیل 

د دې غونډې په جریان کې خلکو وکولی شول پوښتنې وسپاري ، د دې پوښتنو لیست لپاره د ښار ځوابونو سره مهرباني وکړئ دلته.