د 19 کلنۍ 2021 مجازی جنجربرډ سیالۍ بینر

د مسلکي


کورنۍ


د لویانو عمر 18+


د ښار څانګې / واکونه


د ښار ګاونډ