د برابرۍ دفتر

خبرتیا

د ښاروالۍ د معاملاتو دفتر د خبرتیا توکي خپاره کړي چې ممکن د ګمارونکي لخوا د تادیه شوي ناروغیو قانون قانون اړتیاو سره مطابقت کولو لپاره وکارول شي.