د برابرۍ دفتر

یوه شکایت دوسیه کړئ

د شکایت ثبتولو لپاره ، مهرباني وکړئ دا فورمه ډکه کړئ او د بریښنالیک له لارې د ښاروال دفتر مساوات ته یې وسپارئ paysickleave@pittsburghpa.gov، په لیک او یا شخصی ډول.

 

د ژباړل شوي شکایت فورمې: