د پنشن اړیکې

د اړیکې تقاعد

د پیټسبورګ ښاروالۍ د تقاعد فنډ
د 414 ګرانټ سړک
Pittsburgh، PA 15219
412.255.2655

Gino R. Palmosina
ستر مدیر
د ښاروالۍ تقاعد فنډ
919 د ښار - ښار ودانۍ
Pittsburgh، PA 15219
مخ: (۴۸۰)-۷۷۱-۹۹۳۲
F: (412)-255-4788