د پولیسو زون 1

د څانګې مینو

د پولیسو زون

د پولیسو په اړه

د ټولنې د ښکیلتیا دفتر

د پولیسو څانګې

د پولیسو معلومات

منابع

خبرونه

د پولیسو لینکونه

د پولیسو زون 1

زون 1 سیل
د زون 1 پولیس سټیشن
1501 د بریټان سړک
Pittsburgh، PA 15212
412-323-7201

قوماندان:
شان مالوی


د زون 1 پاملرنې ټولنې ویب پاڼه

د نوي پولیسو ډیټا پورټل څخه لیدنه وکړئ او متقابل نقشې وګورئ چې د راپور شوي فعالیت او تاوتریخوالی جرمونو په اړه معلومات چمتو کوي.