د پولیسو زون 2

د څانګې مینو

د پولیسو زون

د پولیسو په اړه

د ټولنې د ښکیلتیا دفتر

د پولیسو څانګې

د پولیسو معلومات

منابع

خبرونه

د پولیسو لینکونه

د پولیسو زون 2

زون 2 سیل
د زون 2 پولیس سټیشن
د 2000 مرکز مرکز
Pittsburgh، PA 15219
412-255-2827

قوماندان:
تیموتی نووسیل 

د نوي پولیسو ډیټا پورټل څخه لیدنه وکړئ او متقابل نقشې وګورئ چې د راپور شوي فعالیت او تاوتریخوالی جرمونو په اړه معلومات چمتو کوي.