د پولیسو زون 3

د څانګې مینو

د پولیسو زون

د پولیسو په اړه

د ټولنې د ښکیلتیا دفتر

د پولیسو څانګې

د پولیسو معلومات

منابع

خبرونه

د پولیسو لینکونه

د پولیسو زون 3

زون 3 سیل
د زون 3 پولیس سټیشن
830 ختیځ وارینګټن ایوینیو
Pittsburgh، PA 15210
412-488-8326

قوماندان:
جیفري ابراهیم

د نوي پولیسو ډیټا پورټل څخه لیدنه وکړئ او متقابل نقشې وګورئ چې د راپور شوي فعالیت او تاوتریخوالی جرمونو په اړه معلومات چمتو کوي.