د پولیسو زون 4

د څانګې مینو

د پولیسو زون

د پولیسو په اړه

د ټولنې د ښکیلتیا دفتر

د پولیسو څانګې

د پولیسو معلومات

منابع

خبرونه

د پولیسو لینکونه

د پولیسو زون 4

زون 4 سیل
د زون 4 پولیس سټیشن
5858 شمالبرلینډ کوڅه
Pittsburgh، PA 15217
412-422-6520

قوماندان:
سټیفن وینانسکي

د نوي پولیسو ډیټا پورټل څخه لیدنه وکړئ او متقابل نقشې وګورئ چې د راپور شوي فعالیت او تاوتریخوالی جرمونو په اړه معلومات چمتو کوي.