د پولیسو بیورو

د څانګې مینو

د پولیسو زون

د پولیسو په اړه

د ټولنې

د پولیسو څانګې

ولسوالۍ او زونونه

  د پولیسو معلومات

  منابع

  خبرونه

  د پولیسو لینکونه

  د پولیسو مرکز


  د پولیسو مرکز
  د پولیسو مرکز
  1203 لویدیځ Ave
  Pittsburgh، PA 15233
  412-323-7800

  د پولیسو مشر:
  سکاټ شوبرټ