د پیټسبورګ ښار

د ښار پیښې

Filter
'
دکمپاینونونېټهد پيل وختد پاي وخت
د زونینګ بورډ د سمون غونډه10 / 21 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه10 / 21 / 2021 12: 00 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار10 / 22 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
تعقیب او درملنه10 / 23 / 2021 12: 00 pm4: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار10 / 24 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار10 / 25 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه10 / 26 / 2021 1: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه10 / 27 / 2021 2: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار10 / 27 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار10 / 29 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار10 / 31 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د پیټسبورګ ټریک یا درملنې ښار10 / 31 / 2021 5: 00 pm7: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار11 / 01 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 02 / 2021 4: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 11 / 03 / 2021 12: 30 pm
د کریک کروندګرو بازار11 / 03 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 04 / 2021 9: 00 am
د شمال شمال کروندګرو بازار11 / 05 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار11 / 07 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار11 / 08 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه11 / 09 / 2021 1: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار11 / 10 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 11 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه11 / 11 / 2021 10: 00 am
د شمال شمال کروندګرو بازار11 / 12 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار11 / 14 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک11 / 15 / 2021 2: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار11 / 15 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه11 / 16 / 2021 3: 00 pm5: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 16 / 2021 4: 00 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه11 / 17 / 2021 10: 00 am
د هنر کمیسیون غونډه11 / 17 / 2021 2: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار11 / 17 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 18 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه11 / 18 / 2021 12: 00 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار11 / 19 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار11 / 21 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار11 / 22 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه11 / 23 / 2021 1: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار11 / 24 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 30 / 2021 4: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 30 / 2021 4: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 12 / 01 / 2021 12: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 02 / 2021 9: 00 am
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه12 / 07 / 2021 1: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 09 / 2021 9: 00 am
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته12 / 14 / 2021 4: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 16 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه12 / 16 / 2021 12: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک12 / 20 / 2021 2: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه12 / 21 / 2021 3: 00 pm5: 00 pm