د پیټسبورګ ښار

د ښار پیښې

Filter
'
دکمپاینونونېټهد پيل وختد پاي وخت
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک04 / 19 / 2021 2: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه04 / 20 / 2021 1: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه04 / 20 / 2021 2: 30 pm4: 30 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه04 / 21 / 2021 10: 00 am
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته04 / 27 / 2021 4: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه04 / 28 / 2021 2: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه05 / 04 / 2021 1: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 05 / 05 / 2021 12: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه05 / 06 / 2021 9: 00 am
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته05 / 11 / 2021 4: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه05 / 13 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه05 / 13 / 2021 10: 00 am
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک05 / 17 / 2021 2: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه05 / 18 / 2021 1: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه05 / 18 / 2021 2: 30 pm4: 30 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه05 / 19 / 2021 10: 00 am
د زونینګ بورډ د سمون غونډه05 / 20 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه05 / 20 / 2021 12: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته05 / 25 / 2021 4: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه05 / 26 / 2021 2: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه06 / 01 / 2021 1: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 06 / 02 / 2021 12: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه06 / 03 / 2021 9: 00 am
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته06 / 08 / 2021 4: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه06 / 10 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه06 / 10 / 2021 6: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه06 / 15 / 2021 1: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه06 / 15 / 2021 2: 30 pm4: 30 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه06 / 16 / 2021 10: 00 am
د زونینګ بورډ د سمون غونډه06 / 17 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه06 / 17 / 2021 12: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک06 / 21 / 2021 2: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته06 / 22 / 2021 4: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه06 / 23 / 2021 2: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه06 / 29 / 2021 1: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه07 / 01 / 2021 9: 00 am
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته07 / 06 / 2021 4: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 07 / 07 / 2021 12: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه07 / 08 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه07 / 08 / 2021 10: 00 am
د نوم لیکنې کمیسیون ناسته07 / 12 / 2021 2: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه07 / 13 / 2021 1: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه07 / 15 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه07 / 15 / 2021 12: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک07 / 19 / 2021 2: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه07 / 20 / 2021 2: 30 pm4: 30 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته07 / 20 / 2021 4: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه07 / 27 / 2021 1: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه07 / 28 / 2021 2: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 08 / 04 / 2021 12: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه08 / 05 / 2021 9: 00 am
د زونینګ بورډ د سمون غونډه08 / 12 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه08 / 12 / 2021 6: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک08 / 16 / 2021 2: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه08 / 17 / 2021 2: 30 pm4: 30 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه08 / 18 / 2021 10: 00 am
د زونینګ بورډ د سمون غونډه08 / 19 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه08 / 19 / 2021 12: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه08 / 25 / 2021 2: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 09 / 01 / 2021 12: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه09 / 02 / 2021 9: 00 am
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته09 / 07 / 2021 4: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه09 / 09 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه09 / 09 / 2021 10: 00 am
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه09 / 12 / 2021 1: 00 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه09 / 15 / 2021 10: 00 am
د زونینګ بورډ د سمون غونډه09 / 16 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه09 / 16 / 2021 12: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک09 / 20 / 2021 2: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه09 / 21 / 2021 2: 30 pm4: 30 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته09 / 21 / 2021 4: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه09 / 22 / 2021 2: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه09 / 28 / 2021 1: 00 pm
د نوم لیکنې کمیسیون ناسته10 / 04 / 2021 2: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته10 / 05 / 2021 4: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 10 / 06 / 2021 12: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه10 / 07 / 2021 9: 00 am
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه10 / 12 / 2021 1: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه10 / 14 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه10 / 14 / 2021 6: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک10 / 18 / 2021 2: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه10 / 19 / 2021 2: 30 pm4: 30 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته10 / 19 / 2021 4: 00 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه10 / 20 / 2021 10: 00 am
د زونینګ بورډ د سمون غونډه10 / 21 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه10 / 21 / 2021 12: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه10 / 26 / 2021 1: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه10 / 27 / 2021 2: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 02 / 2021 4: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 11 / 03 / 2021 12: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 04 / 2021 9: 00 am
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه11 / 09 / 2021 1: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 11 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه11 / 11 / 2021 10: 00 am
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک11 / 15 / 2021 2: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه11 / 16 / 2021 2: 30 pm4: 30 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 16 / 2021 4: 00 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه11 / 17 / 2021 10: 00 am
د هنر کمیسیون غونډه11 / 17 / 2021 2: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 18 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه11 / 18 / 2021 12: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه11 / 23 / 2021 1: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 30 / 2021 4: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 30 / 2021 4: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 12 / 01 / 2021 12: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 02 / 2021 9: 00 am
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه12 / 07 / 2021 1: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 09 / 2021 9: 00 am
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته12 / 14 / 2021 4: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 16 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه12 / 16 / 2021 12: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک12 / 20 / 2021 2: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه12 / 21 / 2021 2: 30 pm4: 30 pm