د پیټسبورګ ښار

د ښار پیښې

Filter
'
دکمپاینونونېټهد پيل وختد پاي وخت
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار08 / 02 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
په پارک کې سینما: د مک برایډ پارک08 / 02 / 2021 8: 30 pm
په پارک کې سینما: د لویدیځ پای لید08 / 03 / 2021 8: 30 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 08 / 04 / 2021 12: 30 pm
د کریک کروندګرو بازار08 / 04 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
سینما په پارک کې: شینلي پارک08 / 04 / 2021 8: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه08 / 05 / 2021 9: 00 am
په پارک کې سینما: د بروکلین یاد پارک08 / 05 / 2021 8: 30 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار08 / 06 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
په پارک کې سینما: ارسنال پارک08 / 06 / 2021 8: 30 pm
کنسرتونه: د ریور ویو جاز لړۍ کې ستوري08 / 07 / 2021 7: 00 pm8: 30 pm
سینما په پارک کې: د سیند ویو پارک08 / 07 / 2021 8: 30 pm
په پارک کې سینما: ګرانډیویو پارک08 / 07 / 2021 8: 30 pm
فوټرېس: د مجازی بروک لین وهنې ریس08/08/2021 - 08/16/2021 12: 00 am11: 59 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار08 / 08 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
کنسرتونه: باک ، بیتوون او برنچ08 / 08 / 2021 10: 30 am12: 00 pm
کنسرتونه: د جاز زېرمه08 / 08 / 2021 5: 00 pm7: 00 pm
د دوبي روحیه کرښه نڅا08 / 08 / 2021 7: 00 pm9: 00 pm
په پارک کې سینما: شینلي پلازا08 / 08 / 2021 8: 30 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار08 / 09 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
په پارک کې سینما: د کرایه کونکي لوبغالی08 / 09 / 2021 8: 30 pm
په پارک کې سینما: د لویدیځ پای لید08 / 10 / 2021 8: 30 pm
د کریک کروندګرو بازار08 / 11 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
سینما په پارک کې: شینلي پارک08 / 11 / 2021 8: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه08 / 12 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه08 / 12 / 2021 6: 00 pm
په پارک کې سینما: د بروکلین یاد پارک08 / 12 / 2021 8: 30 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار08 / 13 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
په پارک کې سینما: ارسنال پارک08 / 13 / 2021 8: 30 pm
کنسرتونه: د ریور ویو جاز لړۍ کې ستوري08 / 14 / 2021 7: 00 pm8: 30 pm
سینما په پارک کې: د سیند ویو پارک08 / 14 / 2021 8: 30 pm
په پارک کې سینما: ګرانډیویو پارک08 / 14 / 2021 8: 30 pm
په پارک کې سینما: ګرانډیویو پارک08 / 14 / 2021 8: 30 pm
د دوبي روحیه کرښه نڅا08 / 15 / 2021 7: 00 pm9: 00 pm
په پارک کې سینما: شینلي پلازا08 / 15 / 2021 8: 30 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار08 / 15 / 2021 9: 00 pm1: 00 pm
کنسرتونه: د جاز زېرمه08 / 15 / 2021 7: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک08 / 16 / 2021 2: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار08 / 16 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه08 / 17 / 2021 3: 00 pm5: 00 pm
په پارک کې سینما: د لویدیځ پای لید08 / 17 / 2021 8: 30 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه08 / 18 / 2021 10: 00 am
د کریک کروندګرو بازار08 / 18 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
سینما په پارک کې: شینلي پارک08 / 18 / 2021 8: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه08 / 19 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه08 / 19 / 2021 12: 00 pm
په پارک کې سینما: د بروکلین یاد پارک08 / 19 / 2021 8: 30 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار08 / 20 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
په پارک کې سینما: ارسنال پارک08 / 20 / 2021 8: 30 pm
فوټریوس: تاریخي هیل 5 ک ، چل ، چل او پټ کړئ08 / 21 / 2021 8: 30 am
کنسرتونه: د ریور ویو جاز لړۍ کې ستوري08 / 21 / 2021 7: 00 pm8: 30 pm
په پارک کې سینما: ګرانډیویو پارک08 / 21 / 2021 8: 30 pm
سینما په پارک کې: د سیند ویو پارک08 / 21 / 2021 8: 30 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار08 / 22 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د دوبي روحیه کرښه نڅا08 / 22 / 2021 7: 00 pm9: 00 pm
په پارک کې سینما: شینلي پلازا08 / 22 / 2021 8: 30 pm
کنسرتونه: د جاز زېرمه08 / 22 / 2021 7: 00 pm7: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار08 / 23 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
سینما په پارک کې: د هیلینډ پارک08 / 23 / 2021 8: 30 pm
سینما په پارک کې: د هیلینډ پارک08 / 23 / 2021 8: 30 pm
په پارک کې سینما: د لویدیځ پای لید08 / 24 / 2021 8: 30 pm
د هنر کمیسیون غونډه08 / 25 / 2021 2: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار08 / 25 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
سینما په پارک کې: شینلي پارک08 / 25 / 2021 7: 00 pm
په پارک کې سینما: د بروکلین یاد پارک08 / 26 / 2021 8: 30 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار08 / 27 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
په پارک کې سینما: ارسنال پارک08 / 27 / 2021 8: 30 pm
په پارک کې سینما: ګرانډیویو پارک08 / 27 / 2021 8: 30 pm
فوټریز: د چوکۍ شاوخوا وګرځئ08 / 28 / 2021 9: 00 am
کنسرتونه: د ریور ویو جاز لړۍ کې ستوري08 / 28 / 2021 7: 00 pm8: 30 pm
سینما په پارک کې: د سیند ویو پارک08 / 28 / 2021 8: 30 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار08 / 29 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د دوبي روحیه کرښه نڅا08 / 29 / 2021 7: 00 pm9: 00 pm
کنسرتونه: د جاز زېرمه08 / 29 / 2021 7: 00 pm7: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار08 / 30 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 09 / 01 / 2021 12: 30 pm
د کریک کروندګرو بازار09 / 01 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه09 / 02 / 2021 9: 00 am
د شمال شمال کروندګرو بازار09 / 03 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار09 / 05 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته09 / 07 / 2021 4: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار09 / 08 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه09 / 09 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه09 / 09 / 2021 10: 00 am
د شمال شمال کروندګرو بازار09 / 10 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار09 / 12 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه09 / 12 / 2021 1: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار09 / 13 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه09 / 15 / 2021 10: 00 am
د کریک کروندګرو بازار09 / 15 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه09 / 16 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه09 / 16 / 2021 12: 00 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار09 / 17 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار09 / 19 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک09 / 20 / 2021 2: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار09 / 20 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
فوټرېس: ریچارډ ایس کالیګوری ښار د پیټسبورګ لوی ریس 10K09 / 21 / 2021 9: 30 am
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه09 / 21 / 2021 3: 00 pm5: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته09 / 21 / 2021 4: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه09 / 22 / 2021 2: 00 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار09 / 24 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
فوټراس: د ډالر بانک جونیئر لوی ریس09 / 25 / 2021 11: 00 am
فوټرېس: ریچارډ ایس کالیګوری ښار د پیټسبورګ لوی ریس 5K09 / 26 / 2021 8: 00 am
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار09 / 26 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار09 / 27 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه09 / 28 / 2021 1: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار09 / 29 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار10 / 01 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار10 / 03 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د نوم لیکنې کمیسیون ناسته10 / 04 / 2021 2: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار10 / 04 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته10 / 05 / 2021 4: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 10 / 06 / 2021 12: 30 pm
د کریک کروندګرو بازار10 / 06 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه10 / 07 / 2021 9: 00 am
د شمال شمال کروندګرو بازار10 / 08 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار10 / 10 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار10 / 11 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه10 / 12 / 2021 1: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار10 / 13 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه10 / 14 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه10 / 14 / 2021 6: 00 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار10 / 15 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار10 / 17 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک10 / 18 / 2021 2: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار10 / 18 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه10 / 19 / 2021 3: 00 pm5: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته10 / 19 / 2021 4: 00 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه10 / 20 / 2021 10: 00 am
د کریک کروندګرو بازار10 / 20 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه10 / 21 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه10 / 21 / 2021 12: 00 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار10 / 22 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار10 / 24 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار10 / 25 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه10 / 26 / 2021 1: 00 pm
د هنر کمیسیون غونډه10 / 27 / 2021 2: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار10 / 27 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار10 / 29 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار10 / 31 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار11 / 01 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 02 / 2021 4: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 11 / 03 / 2021 12: 30 pm
د کریک کروندګرو بازار11 / 03 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 04 / 2021 9: 00 am
د شمال شمال کروندګرو بازار11 / 05 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار11 / 07 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار11 / 08 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه11 / 09 / 2021 1: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار11 / 10 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 11 / 2021 9: 00 am
پاک پیټسبورګ کمیسیون غونډه11 / 11 / 2021 10: 00 am
د شمال شمال کروندګرو بازار11 / 12 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار11 / 14 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک11 / 15 / 2021 2: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار11 / 15 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه11 / 16 / 2021 3: 00 pm5: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 16 / 2021 4: 00 pm
د سیوري د ونې کمیسیون غونډه11 / 17 / 2021 10: 00 am
د هنر کمیسیون غونډه11 / 17 / 2021 2: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار11 / 17 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه11 / 18 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه11 / 18 / 2021 12: 00 pm
د شمال شمال کروندګرو بازار11 / 19 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د چوکۍ هیل کروندګرو بازار11 / 21 / 2021 9: 00 am1: 00 pm
د ختیځ ازادي بزګرانو بازار11 / 22 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه11 / 23 / 2021 1: 00 pm
د کریک کروندګرو بازار11 / 24 / 2021 3: 00 pm7: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 30 / 2021 4: 00 pm
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته11 / 30 / 2021 4: 00 pm
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون غونډه 12 / 01 / 2021 12: 30 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 02 / 2021 9: 00 am
د پلان جوړونې کمیسیون غونډه12 / 07 / 2021 1: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 09 / 2021 9: 00 am
د متقابل ډیزاین مشورتي پینل ناسته12 / 14 / 2021 4: 00 pm
د زونینګ بورډ د سمون غونډه12 / 16 / 2021 9: 00 am
د مساوي فرصتونو بیاکتنې کمیسیون غونډه12 / 16 / 2021 12: 00 pm
د معلولینو ناسته د ښار - کاونټي کاري ځواک12 / 20 / 2021 2: 00 pm
د جندر د برابرۍ کمیسیون غونډه12 / 21 / 2021 3: 00 pm5: 00 pm