د کوچني کوچني فارمونو بازار

د Squirrel Hill بزګرانو بازار

د 2024 فصل لپاره د یکشنبې په ورځ ، د می 12 ، 2024 پیل کیږي

یکشنبه: د می له 12 څخه تر نومبر 24، 2024 پورې.
د بیکن بارټلیټ پارکینګ ځای
د 9 AM له 1 PM څخه

د ژمي د بازار تمدید شوې غونډه د دسمبر له 1 څخه تر دسمبر 15، 2024 پورې ټاکل شوې ده.