زه غواړم:

ولټوي ثبت / سپارنه د پيسو ورکړه
د ښار خبرتیاوې
د جنوري په 6 د بغاوت د لومړۍ کلیزې په اړه د ښاروال ګینی بیان
ایډ ګینی
ښاروال اډ ګینی جیک پاولک د مدیریت او بودیجې دفتر رییس په توګه وټاکه؛ د ښاري شورا تایید وروسته به د مرستیال ښاروال په توګه وټاکي
ټول خبرونه وګورئ
د ښار خبرتیاوې
د جنوري په 6 د بغاوت د لومړۍ کلیزې په اړه د ښاروال ګینی بیان
ایډ ګینی
ښاروال اډ ګینی جیک پاولک د مدیریت او بودیجې دفتر رییس په توګه وټاکه؛ د ښاري شورا تایید وروسته به د مرستیال ښاروال په توګه وټاکي
ټول خبرونه وګورئ