زه غواړم:

ولټوي ثبت / سپارنه د پيسو ورکړه
د ښار خبرتیاوې
د سپینې ما Houseۍ اجرایوي امرونو په اړه د ښاروال ویلیم پیډوټو څرګندونې
پیټسبورګ د اخراج معیارونو ته د ټرمپ کټونو پروړاندې قانوني مبارزه کې د ګډون سره
ښاروال پیډوټو د پارپایډیک او محلي حکومت د مرستې لپاره د بیپارټیسن غوښتنه سره یوځای کیږي
ټول خبرونه وګورئ
د ښار خبرتیاوې
د سپینې ما Houseۍ اجرایوي امرونو په اړه د ښاروال ویلیم پیډوټو څرګندونې
پیټسبورګ د اخراج معیارونو ته د ټرمپ کټونو پروړاندې قانوني مبارزه کې د ګډون سره
ښاروال پیډوټو د پارپایډیک او محلي حکومت د مرستې لپاره د بیپارټیسن غوښتنه سره یوځای کیږي
ټول خبرونه وګورئ