د شورا سره اړیکې

د ښار شورا اړیکې

 • د شورا ولسوالۍ 1
  • دفتر: 412-255-2135
  • د دفتر فکس: 412-255-2129
  • وېب پاڼه: ولسوالۍ 1
  • د فیډبیک فورمه پیل
 • د شورا ولسوالۍ 2
  • دفتر: 412-255-8963
  • د دفتر فکس: 412-255-2821
  • وېب پاڼه: ولسوالۍ 2
  • د فیډبیک فورمه پیل
 • د شورا ولسوالۍ 3
  • دفتر: 412-255-2130
  • د دفتر فکس: 412-255-8950
  • وېب پاڼه: ولسوالۍ 3
  • د فیډبیک فورمه پیل
 • د شورا ولسوالۍ 4
  • دفتر: 412-255-2131
  • د دفتر فکس: 412-255-2052
  • وېب پاڼه: ولسوالۍ 4
  • د فیډبیک فورمه پیل
 • د شورا ولسوالۍ 5
  • دفتر: 412-255-8965
  • د دفتر فکس: 412-255-0820
  • وېب پاڼه: ولسوالۍ 5
  • د فیډبیک فورمه پیل
 • د شورا ولسوالۍ 6
  • دفتر: 412-255-2134
  • د دفتر فکس: 412-255-0737
  • وېب پاڼه: ولسوالۍ 6
  • د فیډبیک فورمه پیل
 • د شورا ولسوالۍ 7
  • دفتر: 412-255-2140
  • د دفتر فکس: 412-255-2419
  • وېب پاڼه: ولسوالۍ 7
  • د فیډبیک فورمه پیل
 • د شورا ولسوالۍ 8
  • دفتر: 412-255-2133
  • د دفتر فکس: 412-255-0738
  • وېب پاڼه: ولسوالۍ 8
  • د فیډبیک فورمه پیل
 • د شورا ولسوالۍ 9
  • دفتر: 412-255-2137
  • د دفتر فکس: 412-255-8658
  • وېب پاڼه: ولسوالۍ 9
  • د فیډبیک فورمه پیل
 • د شورا بودیجې دفتر
  • دفتر: 412-255-2147
  • د دفتر فکس: 412-255-2821
  • وېب پاڼه: دفتر