د بودیجې چلول

عملیاتي بودیجه

د 2021 عادي بودیجه د 2021 عملیاتي بودیجه تعدیل شوې د 2022 عادي بودیجه د 2023 عملیاتي بودیجه تعدیل شوې د 2024 عملیاتي بودیجه تعدیل شوې
د 2020 عادي بودیجه د 2019 عادي بودیجه د 2018 عادي بودیجه د 2017 عادي بودیجه د 2016 عادي بودیجه
د 2015 عادي بودیجه د 2014 عادي بودیجه د 2013 عادي بودیجه د 2012 عادي بودیجه د Ope 2011 XNUMX Ope عملیاتي او پانګوونې بودیجه
د Ope 2010 XNUMX Ope عملیاتي او پانګوونې بودیجه د Ope 2009 XNUMX Ope عملیاتي او پانګوونې بودیجه د Ope 2008 XNUMX Ope عملیاتي او پانګوونې بودیجه د Ope 2007 XNUMX Ope عملیاتي او پانګوونې بودیجه د 2006 عادي بودیجه
د 2005 عادي بودیجه د 2004 عادي بودیجه د 2003 عادي بودیجه د 2002 عادي بودیجه د 2001 عادي بودیجه
د 2000 عادي بودیجه د 1999 عادي بودیجه د 1998 عادي بودیجه د 1997 عادي بودیجه د 1996 عادي بودیجه
1995 تخصیصونه د 1995 معاشونو بودیجه 1994 تخصیصونه د 1994 معاشونو بودیجه 1993 عمومي فنډ
1993 معاشونه د 1986 عادي بودیجه د 1982 عادي بودیجه د 1974 عادي بودیجه د 1970 عادي بودیجه
1960 معاشونه د 1950 عادي بودیجه 1913 تخصیصونه 1913 - د بودیجې اوسنی تاریخ