ډیسک 3 فیډبیک

د څانګې مینو

3 ولسوالی - باب چارلند

د ښار شورا

د ښار کلارک

د قانون جوړونې مرکز