خبرونه 4 خبرونه

د څانګې مینو

ولسوالۍ District - انتوني کوګیل

د ښار شورا

د ښار کلارک

د قانون جوړونې مرکز

ولسوالۍ 4 خبرونه