د سرچینو پنځه سرچینې

د څانګې مینو

5 ولسوالی - بارب وارویک

د ښار شورا

د ښار کلارک

د قانون جوړونې مرکز

پنځمه ناحیه: سرچینې

د ټولنې ګروپ لینکونه