خبرونه 7 خبرونه

د څانګې مینو

د ښار شورا ولسوالۍ 7 - ډیب ګروس

د ښار شورا

د ښار کلارک

د قانون جوړونې مرکز

په خبر کې د ولسوالۍ 7