د سرچینو پنځه سرچینې

د څانګې مینو

د ښار شورا ولسوالۍ 7 - ډیب ګروس

د ښار شورا

د ښار کلارک

د قانون جوړونې مرکز