د 9 اړیکې اړیکې

د ولسوالۍ 9 سره اړیکه ونیسئ

د شورا غړی روي ریکي وي برګیس دفتر
د ښار-کاونټي ودانۍ
د 414 ګرانټ سړک
Pittsburgh، PA 15219

Telephone: 412-255-2137/412-255-8658
فکسکس 412-255-8658
आदर