د شخړې اختصاصي کیدنه

د DP اوریدل

د ملکیت اختلال 2018 XNUMX..

وروستنۍ نېټهنېټهتبصرېاجندادقیقېپریزینټیشند مادو موادولغوه شوی
01 / 10 / 2018د DPABHeringAgendaListingJan2018.pdf
 
03 / 14 / 2018د DPABHeringAgendaListingMarch2018.pdf
 

د شتمني ملکیت اوریدل - 2017

وروستنۍ نېټهنېټهتبصرېاجندادقیقېپریزینټیشند مادو موادولغوه شوی
01 / 11 / 2017اجنډا-91-1003.pdf
 
04 / 12 / 2017اجنډا-91-1021.pdf
 
08 / 09 / 2017اجنډا-91-1026.pdf
 
09 / 13 / 2017د DPABHeringAgendaListingSept2017.pdf
 
10 / 11 / 2017د DPABHeringAgendaListingOct2017.pdf
 
11 / 08 / 2017د DPABHeringAgendaListingNov2017.pdf
 
11 / 30 / 2017