د عامه خوندیتوب

د پولیسو دفتر


  د اور وژنې اداره


   د بیړني طبي خدماتو اداره (EMS)


    د څارویو د پاملرنې او کنټرول اداره (AC&C)


     د بیړني مدیریت او کورني امنیت دفتر (OEMHS)


      د پارک رینجرز


       د شپې مهال اقتصاد دفتر


        د ټولنې د خدمتونو او د تاوتریخوالي د مخنیوي دفتر


        د ټولنې د روغتیا او خوندیتوب دفتر (OCHS)


         د فلم او پیښو مدیریت دفتر


          اختلال ملکیتونه


          خبرونه


          د عامه خوندیتوب ادارې اړیکې


           د اتباعو د عامه خوندیتوب چمتووالی او د خطر کمولو روزنه

           جدي زیربنا