د ښاروال دفتر

خبرتیا

د مساوي ښاروال دفتر د خبرتیا توکي خپاره کړي چې ممکن وي د کار ګمارونکو لخوا کارول کیږي ترڅو د تادیه شوي ناروغ اړتیاو خبرتیا سره مطابقت ولري د ورځو قانون.