د ښاروال دفتر

شکایت ثبت کړئ

د شکایت کولو لپاره، یا هم د آنلاین ویب فارم ډک کړئ or د شکایت فورمه چاپ کړئ او د بریښنالیک له لارې یې د ښاروال دفتر ته وسپارئ paysickleave@pittsburghpa.govد بریښنالیک له لارې، یا په شخصی توګه.

ژباړل شوي د چاپ وړ شکایت فورمې: