فزيکي پلټنې

مالي پلټنې

د کنټرولر دفتر د برنامې ډیپارټمنټ مالي عملیاتو مالي بیاکتنې ترسره کوي ، په ځانګړي ډول د عوایدو او لګښتونو تحلیل کوي.

 

2021

2020

2019

2018 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011