فزيکي پلټنې

مالي پلټنې

د کنټرولر ځواک د مالي عملیاتو روانې بیاکتنې ته اجازه ورکوي چې د ښار باور فنډونه پکې شامل وي. د مالي پلټنې طرزالعملونه د فرصتونو موندلو ته اجازه ورکوي چې د بودیجې حکومتولۍ پیاوړې کړي او د غلطۍ، درغلۍ یا بې کفایتۍ خطرونه کم کړي.

 

 

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011