لوګارس ډ اډورسيین


د کليسا سرې دروازه

ایګلسیا د سینټ ریګیس

سینټ ریګیس ، یوبیکاډو این اوکلینډ ، ofrece una misa católica en español todas las semanas. Para más información por د لید لید ملاتړ کوي https://dioceseofpgh.org/parishes/saint-regis

سانټا کتلینا سیانا

سانټا کتلینا سیانا ، یوبیکاډا این بیچویو ، ofrece una misa católica en español todas las semanas. Para más información por د لید لید ملاتړ کوي https://www.dioceseofpgh.org/parishes/saint-catherine-siena-beechview

ایګلسیا کریسټینا سیون

لا ایګلسیا کریسټیانا سیون ، یوبیکاډا این بروک لین ، آفریس یونا غلط کاټالیکا این ایسپولol یی ایس ایل هوګر د انا ګران کامیوناداد ډی شخصیس کوی هابلان ایسپاسول. Para más información por د لید لید ملاتړ کوي https://www.iglesiasiomon.c