311 ټویټر چینل

تاسو کولی شئ هر وخت غوښتنې په ټویټر د 311 ځواب مرکز ته د @ PGH311 ته د ټویټ په واسطه وسپارئ.