د ښاري پلان جوړونې څانګه

د ګاونډیتوب محافظت ولسوالۍ کومې دي؟

د آرکټیکچرل انوینټري کیریک ګاونډی اکتوبر اکتوبر

"د ګاونډي احتمالي محافظت په توګه د براونسیویل سړک پام
ولسوالۍ د کلتوري میراثي پلان له وړاندیز سره موافقه ده
د سکتور لپاره "فرصت"
5 "
د آرکټیکچرل انوینټري کیریک ګاونډی اکتوبر اکتوبر