د ښاري پلان جوړونې څانګه

تاریخي نومونې

هرڅوک چې د اوسیدونکو څخه معمار ته د ټولنې سازمانونو ته تاریخي نومونې بشپړ کړي. دا نومونې د د تاریخي بیاکتنې کمیسیون.

تاریخي نومونې

 

د عامه نظر لپاره د ملي راجستر نوم لیکنې مسوده