د ښاري پلان جوړونې څانګه

د HRC مهالویش آرشیف

2016
نېټه AGENDA منټونه
01/06/2016 pdf  
02/03/2016 pdf pdf
03/02/2016 pdf pdf
04/06/2016 pdf pdf
05/04/2016 pdf pdf
06/01/2016 pdf pdf
07/06/2016 pdf pdf
08/03/2016 pdf pdf
09/07/2016 pdf pdf
10/05/2016 pdf pdf
11/02/2016 pdf pdf
12/07/2016 pdf  
2015
نېټه AGENDA منټونه
01/07/2015 pdf  
02/04/2015 pdf pdf
03/04/2015 pdf pdf
04/01/2015 pdf pdf
05/06/2015 pdf pdf
06/03/2015 pdf pdf
07/01/2015 pdf pdf
07/15/2015 pdf pdf
09/02/2015 pdf pdf
10/07/2015 pdf pdf
11/04/2015 pdf pdf
12/02/2015 pdf pdf
2014
نېټه AGENDA منټونه
01/08/2014 pdf pdf
02/05/2014 pdf pdf
03/05/2014 pdf pdf
04/02/2014 pdf pdf
05/07/2014 pdf pdf
06/04/2014 pdf pdf
07/02/2014 pdf pdf
09/03/2014 pdf pdf
10/01/2014 pdf pdf
11/05/2014 pdf pdf
12/03/2014 pdf pdf
2013
نېټه AGENDA منټونه
01/09/2013 pdf pdf
02/06/2013 pdf pdf
03/06/2013 pdf pdf
04/03/2013 pdf pdf
05/01/2013 pdf pdf
06/05/2013 pdf pdf
07/10/2013 pdf pdf
09/04/2013    
10/02/2013 pdf pdf
11/06/2013 pdf pdf
12/04/2013 pdf pdf
2012
نېټه AGENDA منټونه
01/04/2012 pdf pdf
02/01/2012 pdf pdf
03/07/2012 pdf pdf
04/04/2012 pdf pdf
05/02/2012 pdf pdf
06/06/2012 pdf pdf
07/11/2012 pdf pdf
08/01/2012 pdf  
09/05/2012 pdf pdf
10/03/2012 pdf pdf
11/07/2012 pdf pdf
12/05/2012 pdf pdf