د ښاري پلان جوړونې څانګه

کیلي اړیکې

د ښار پلان جوړولو ریاست 412-255-2200
د رییس اندریو ډش دفتر 412-255-2219
د هنر کمیسیون 412-255-4996
د تاریخي بیاکتنې کمیسیون 412-255-2243
د پلان جوړونې کمیسیون 412-255-2473
د سمون زون زون 412-255-2214
د ټولنې پر بنسټ سازمانونو مشورتي کمیسیون 412-255-2213
جغرافيايي معلوماتو سيسټمونه 412-393-0157
د اوسیدلو پارکینګ جواز پروګرام 412-255-2200
د ترانسپورت پلان 412-393-0150
امریکایان د معلولیتونو همغږي کونکي 412-255-2102
د زون کولو کاونټر ، دریم پوړ 412-255-2241
د زون زون دفتر فکس ، دریم پوړ 412-255-2561
ډیزاین بیاکتنه 412-255-2470
د زون زون د مدیر دفتر 412-255-2241
// د کوکي پالیسي