د ښاري پلان جوړونې څانګه

د څانګې مینو

د سمون زون زون

د بیاکتنې ، یادداشتونه او اوریدنې پلان کول

د زون او پراختیا بیاکتنې څانګه

کمیسیونونو

د ښار پلان کولو لینکونه

مهرباني وکړئ د غونډې مهالویش ته د بارولو وخت ورکړئ.
د بار وخت ممکن تر 20 ثانیو پورې وخت ونیسي. مننه.

د زونونو بورډ مهال ویش 2020

وروستنۍ نېټهنېټهتبصرېاجندادقیقېپریزینټیشند مادو موادواضافي فایلونهلغوه شوی
01/09/2020ZBA_Agenda__1-9-20.pdf
 
01/16/2020ZBA_Agenda__1-16-20.pdf
 
01/23/2020ZBA_Agenda__1-23-20.pdf
 
02/06/2020ZBA_Agenda__2-6-20.pdf
 
02/13/2020ZBA_Agenda__2-13-20.pdf
 
02/20/2020ZBA_Agenda__2-20-20.pdf
 
03/05/2020ZBA_Agenda__3-5-20.pdf
 
03/12/2020ZBA_Agenda__3-12-20.pdf
 
03/19/2020ZBA_Agenda__3-19-20.pdf
 
04/02/2020 

د زونونو بورډ مهال ویش 2019

وروستنۍ نېټهنېټهتبصرېاجندادقیقېپریزینټیشند مادو موادواضافي فایلونهلغوه شوی
01/10/2019ZBA_Agenda__01-10-19.pdf
 
01/17/2019ZBA_Agenda__01-17-19.pdf
 
01/24/2019ZBA_Agenda__01-24-19.pdf
 
02/07/2019ZBA_Agenda__02-07-19.pdf
 
02/14/2019ZBA_Agenda__02-14-19.pdf
 
02/21/2019ZBA_Agenda__02-21-19.pdf
 
03/07/2019ZBA_Agenda__03-07-19.pdf
 
03/14/2019ZBA_Agenda__03-14-19.pdf
 
03/21/2019ZBA_Agenda__03-21-19.pdf
 
04/04/2019ZBA_Agenda_04-04-19.pdf
 
04/11/2019ZBA_Agenda_04-11-19.pdf
 
04/18/2019ZBA_Agenda_04-18-19.pdf
 
05/09/2019ZBA_Agenda_05-09-19.pdf
 
05/15/2019ZBA_Agenda_05-16-19.pdf
 
05/23/2019ZBA_Agenda_05-23-19.pdf
 
06/06/2019ZBA_Agenda_06-06-19.pdf
 
06/13/2019ZBA_Agenda_06-13-19.pdf
 
06/20/2019ZBA_Agenda_06-20-19.pdf
 
07/11/2019ZBA__7-11-19.pdf
 
07/18/2019ZBA_Agenda__07-18-19.pdf
 
07/25/2019ZBA_Agenda_7-25-19.pdf
 
08/15/2019ZBA_Agenda_8-15-19.pdf
 
08/22/2019ZBA_Agenda_08-22-19.pdf
 
09/05/2019ZBA_Agenda_09-05-19.pdf
 
09/12/2019ZBA_Agenda_09-12-19.pdf
 
09/19/2019ZBA_Agenda_09-19-19.pdf
 
10/10/2019ZBA_Agenda__10-10-19.pdf
 
10/17/2019ZBA_Agenda__10-17-19.pdf
 
10/24/2019ZBA_Agenda__10-24-19.pdf
 
11/07/2019ZBA_Agenda__11-7-19.pdf
 
11/14/2019ZBA_Agenda__11-14-19.pdf
 
11/21/2019ZBA_Agenda__11-21-19.pdf
 
12/05/2019ZBA_Agenda__12-5-19.pdf
 
12/12/2019ZBA_Agenda__12-12-19.pdf
 

د زونونو بورډ مهال ویش 2018

وروستنۍ نېټهنېټهتبصرېاجندادقیقېپریزینټیشند مادو موادواضافي فایلونهلغوه شوی
01/11/2018ZBA_Agenda__01-11-18.pdf
 
01/18/2018ZBA_Agenda__01-18-18.pdf
 
01/25/2018ZBA_Agenda__01-25-18.pdf
 
02/08/2018ZBA_Agenda__02-8-18.pdf
 
02/15/2018ZBA_Agenda__02-15-18.pdf
 
03/08/2018ZBA_Agenda__03-8-18.pdf
 
03/15/2018ZBA_Agenda__03-15-18.pdf
 
03/22/2018ZBA_Agenda__03-22-18.pdf
 
04/05/2018ZBA_Agenda__04-5-18.pdf
 
04/12/2018ZBA_Agenda__04-12-18.pdf
 
04/19/2018ZBA_Agenda__04-19-18.pdf
 
05/03/2018ZBA_Agenda__05-3-18.pdf
 
05/10/2018ZBA_Agenda__05-10-18.pdf
 
05/17/2018ZBA_Agenda__05-17-18.pdf
 
06/07/2018ZBA_Agenda__06-7-18.pdf
 
06/14/2018ZBA_Agenda__06-14-18.pdf
 
06/21/2018ZBA_Agenda__06-21-18.pdf
 
06/28/2018ZBA_Agenda__06-28-18.pdf
 
07/12/2018ZBA_Agenda__07-12-18_ (003) .pdf
 
07/19/2018ZBA_Agenda__07-19-18.pdf
 
07/26/2018ZBA_Agenda__07-26-18.pdf
 
08/09/2018ZBA_Agenda__08-9-18.pdf
 
08/16/2018ZBA_Agenda__08-16-18.pdf
 
08/23/2018ZBA_Agenda__08-23-18.pdf
 
09/13/2018ZBA_Agenda__09-13-18.pdf
 
09/27/2018ZBA_Agenda__09-27-18.pdf
 
10/11/2018ZBA_Agenda__10-11-18.pdf
 
10/18/2018ZBA_Agenda__10-18-18.pdf
 
10/25/2018ZBA_Agenda__10-25-18.pdf
 
11/08/2018ZBA_Agenda__11-8-18.pdf
 
11/15/2018ZBA_Agenda__11-15-18_ (2) .pdf
 
11/29/2018ZBA_Agenda__11-29-18.pdf
 
12/06/2018ZBA_Agenda__12-6-18.pdf
 
12/13/2018ZBA_Agenda__12-13-18.pdf