د ښاري پلان جوړونې څانګه

د څانګې مینو

د سمون زون زون

د بیاکتنې ، یادداشتونه او اوریدنې پلان کول

زون او پراختیا بیاکتنه

کمیسیونونو

د ښار پلان کولو لینکونه

مهرباني وکړئ د غونډې مهالویش ته د بارولو وخت ورکړئ.
د بار وخت ممکن تر 20 ثانیو پورې وخت ونیسي. مننه.

د زونونو بورډ مهال ویش 2020

وروستنۍ نېټهنېټهتبصرېاجندادقیقېپریزینټیشند مادو موادواضافي فایلونهلغوه شوی
01 / 09 / 2020ZBA_Agenda__1-9-20.pdf
 
01 / 16 / 2020ZBA_Agenda__1-16-20.pdf
 
01 / 23 / 2020ZBA_Agenda__1-23-20.pdf
 
02 / 06 / 2020ZBA_Agenda__2-6-20.pdf
 
02 / 13 / 2020ZBA_Agenda__2-13-20.pdf
 
02 / 20 / 2020ZBA_Agenda__2-20-20.pdf
 
03 / 05 / 2020ZBA_Agenda__3-5-20.pdf
 
03 / 12 / 2020ZBA_Agenda__3-12-20.pdf
 
03 / 19 / 2020ZBA_Agenda__3-19-20.pdf
 
04 / 02 / 2020 

د زونونو بورډ مهال ویش 2019

وروستنۍ نېټهنېټهتبصرېاجندادقیقېپریزینټیشند مادو موادواضافي فایلونهلغوه شوی
01 / 10 / 2019ZBA_Agenda__01-10-19.pdf
 
01 / 17 / 2019ZBA_Agenda__01-17-19.pdf
 
01 / 24 / 2019ZBA_Agenda__01-24-19.pdf
 
02 / 07 / 2019ZBA_Agenda__02-07-19.pdf
 
02 / 14 / 2019ZBA_Agenda__02-14-19.pdf
 
02 / 21 / 2019ZBA_Agenda__02-21-19.pdf
 
03 / 07 / 2019ZBA_Agenda__03-07-19.pdf
 
03 / 14 / 2019ZBA_Agenda__03-14-19.pdf
 
03 / 21 / 2019ZBA_Agenda__03-21-19.pdf
 
04 / 04 / 2019ZBA_Agenda_04-04-19.pdf
 
04 / 11 / 2019ZBA_Agenda_04-11-19.pdf
 
04 / 18 / 2019ZBA_Agenda_04-18-19.pdf
 
05 / 09 / 2019ZBA_Agenda_05-09-19.pdf
 
05 / 15 / 2019ZBA_Agenda_05-16-19.pdf
 
05 / 23 / 2019ZBA_Agenda_05-23-19.pdf
 
06 / 06 / 2019ZBA_Agenda_06-06-19.pdf
 
06 / 13 / 2019ZBA_Agenda_06-13-19.pdf
 
06 / 20 / 2019ZBA_Agenda_06-20-19.pdf
 
07 / 11 / 2019ZBA__7-11-19.pdf
 
07 / 18 / 2019ZBA_Agenda__07-18-19.pdf
 
07 / 25 / 2019ZBA_Agenda_7-25-19.pdf
 
08 / 15 / 2019ZBA_Agenda_8-15-19.pdf
 
08 / 22 / 2019ZBA_Agenda_08-22-19.pdf
 
09 / 05 / 2019ZBA_Agenda_09-05-19.pdf
 
09 / 12 / 2019ZBA_Agenda_09-12-19.pdf
 
09 / 19 / 2019ZBA_Agenda_09-19-19.pdf
 
10 / 10 / 2019ZBA_Agenda__10-10-19.pdf
 
10 / 17 / 2019ZBA_Agenda__10-17-19.pdf
 
10 / 24 / 2019ZBA_Agenda__10-24-19.pdf
 
11 / 07 / 2019ZBA_Agenda__11-7-19.pdf
 
11 / 14 / 2019ZBA_Agenda__11-14-19.pdf
 
11 / 21 / 2019ZBA_Agenda__11-21-19.pdf
 
12 / 05 / 2019ZBA_Agenda__12-5-19.pdf
 
12 / 12 / 2019ZBA_Agenda__12-12-19.pdf
 

د زونونو بورډ مهال ویش 2018

وروستنۍ نېټهنېټهتبصرېاجندادقیقېپریزینټیشند مادو موادواضافي فایلونهلغوه شوی
01 / 11 / 2018ZBA_Agenda__01-11-18.pdf
 
01 / 18 / 2018ZBA_Agenda__01-18-18.pdf
 
01 / 25 / 2018ZBA_Agenda__01-25-18.pdf
 
02 / 08 / 2018ZBA_Agenda__02-8-18.pdf
 
02 / 15 / 2018ZBA_Agenda__02-15-18.pdf
 
03 / 08 / 2018ZBA_Agenda__03-8-18.pdf
 
03 / 15 / 2018ZBA_Agenda__03-15-18.pdf
 
03 / 22 / 2018ZBA_Agenda__03-22-18.pdf
 
04 / 05 / 2018ZBA_Agenda__04-5-18.pdf
 
04 / 12 / 2018ZBA_Agenda__04-12-18.pdf
 
04 / 19 / 2018ZBA_Agenda__04-19-18.pdf
 
05 / 03 / 2018ZBA_Agenda__05-3-18.pdf
 
05 / 10 / 2018ZBA_Agenda__05-10-18.pdf
 
05 / 17 / 2018ZBA_Agenda__05-17-18.pdf
 
06 / 07 / 2018ZBA_Agenda__06-7-18.pdf
 
06 / 14 / 2018ZBA_Agenda__06-14-18.pdf
 
06 / 21 / 2018ZBA_Agenda__06-21-18.pdf
 
06 / 28 / 2018ZBA_Agenda__06-28-18.pdf
 
07 / 12 / 2018ZBA_Agenda__07-12-18_ (003) .pdf
 
07 / 19 / 2018ZBA_Agenda__07-19-18.pdf
 
07 / 26 / 2018ZBA_Agenda__07-26-18.pdf
 
08 / 09 / 2018ZBA_Agenda__08-9-18.pdf
 
08 / 16 / 2018ZBA_Agenda__08-16-18.pdf
 
08 / 23 / 2018ZBA_Agenda__08-23-18.pdf
 
09 / 13 / 2018ZBA_Agenda__09-13-18.pdf
 
09 / 27 / 2018ZBA_Agenda__09-27-18.pdf
 
10 / 11 / 2018ZBA_Agenda__10-11-18.pdf
 
10 / 18 / 2018ZBA_Agenda__10-18-18.pdf
 
10 / 25 / 2018ZBA_Agenda__10-25-18.pdf
 
11 / 08 / 2018ZBA_Agenda__11-8-18.pdf
 
11 / 15 / 2018ZBA_Agenda__11-15-18_ (2) .pdf
 
11 / 29 / 2018ZBA_Agenda__11-29-18.pdf
 
12 / 06 / 2018ZBA_Agenda__12-6-18.pdf
 
12 / 13 / 2018ZBA_Agenda__12-13-18.pdf
 
// د کوکي پالیسي