د CHR د کمیسیون نظریات

د کمیسیون غونډې

د کمیسیون غونډې دي خلکو ته پرانیزي او د ماسپخین 3:30 بجې د ښار - کاونټي ودانۍ 902 خونه کې پیل کیږي پرته لدې چې بل ډول یادونه وشي.

د کمیسیون ناستې هم اوس مهال په حقیقت کې د زوم له لارې ترسره کیږي. مهرباني دلته ګډون وکړئ.

 


د 2022 کمیسیون غونډې

د جنوري په 3، 2022   اجندا   دقیقې

د فبرورۍ په 7، 2022  اجندا دقیقې

د مارچ په 7، 2022   اجندا دقیقې

د اپریل په 4، 2022 اجندا دقیقې

ښايي 2، 2022  اجندا دقیقې

د جون په 6، 2022   اجندا   دقیقې

د جولای په 11، 2022 اجندا   دقیقې

د اګست په 8، 2022 اجندا

د اکتوبر په 3، 2022

د نومبر 7، 2022

د دسمبر په 5، 2022

 

د 2021 کمیسیون غونډې 

 

د جنوري په 4، 2021  اجندا دقیقې

د فبرورۍ په 1، 2021   اجندا دقیقې

د مارچ په 1، 2021   اجندا دقیقې

د اپریل په 5، 2021   اجندا دقیقې

ښايي 3، 2021   اجندا دقیقې

د جون په 7، 2021  اجندا دقیقې

د جولای په 12، 2021   اجندا دقیقې

د اګست په 2، 2021 اجندا دقیقې

د اکتوبر په 4، 2021 اجندا دقیقې

د نومبر 1، 2021 اجندا   دقیقې

د دسمبر په 6، 2021 اجندا   دقیقې

 

 

د 2020 کمیسیون غونډې

 

د جنوري په 6، 2020   اجندا   دقیقې
د فبرورۍ په 3، 2020   اجندا   دقیقې
د مارچ په 2، 2020   اجندا   دقیقې 
د اپریل په 6، 2020   اجندا   دقیقې 
ښايي 4، 2020   اجندا  دقیقې 
د جون په 1، 2020   اجندا   دقیقې
د جولای په 13، 2020   اجندا   دقیقې
د اګست په 31، 2020   اجندا   دقیقې 
د اکتوبر په 5، 2020   اجندا   دقیقې
د نومبر 2، 2020   اجندا   دقیقې 
د دسمبر په 7، 2020   اجندا   دقیقې 

 

د 2019 کمیسیون غونډې

 

د جنوري په 14، 2019  اجندا   دقیقې
د فبرورۍ په 4، 2019   اجندا   دقیقې
د مارچ په 4، 2019   اجندا   دقیقې
د اپریل په 1، 2019   اجندا   دقیقې
ښايي 6، 2019   اجندا   دقیقې
د جون په 3، 2019  لغوه شوی
د جولای په 1، 2019   اجندا   دقیقې
د اګست په 12، 2019 اجندا دقیقې
د سپتمبر 9، 2019  اجندا  دقیقې
د اکتوبر په 7، 2019  اجندا  دقیقې
د نومبر 4، 2019  اجندا  دقیقې

د دسمبر په 2، 2019  اجندا  دقیقې

 

د 2018 کمیسیون غونډې