د CHR د کمیسیون نظریات

د کمیسیون غونډې

د کمیسیون غونډې دي خلکو ته پرانیزي او د ماسپخین 3:30 بجې د ښار - کاونټي ودانۍ 902 خونه کې پیل کیږي پرته لدې چې بل ډول یادونه وشي.

د کمیسیون غونډې اوس مهال د زوم له لارې په عملی ډول ترسره کیږي. مهرباني وکړئ ځان ثبت کړئ دلته.

 


د 2021 کمیسیون غونډې 

د جنوري په 4، 2021  اجندا دقیقې

د فبرورۍ په 1، 2021   اجندا دقیقې

د مارچ په 1، 2021   اجندا دقیقې

د اپریل په 5، 2021   اجندا دقیقې

ښايي 3، 2021   اجندا دقیقې

د جون په 7، 2021  اجندا دقیقې

د جولای په 12، 2021   اجندا دقیقې

د اګست په 2، 2021

د اکتوبر په 4، 2021

د نومبر 1، 2021

د دسمبر په 6، 2021

 

د 2020 کمیسیون غونډې

د جنوري په 6، 2020   اجندا   دقیقې
د فبرورۍ په 3، 2020   اجندا   دقیقې
د مارچ په 2، 2020   اجندا   دقیقې 
د اپریل په 6، 2020   اجندا   دقیقې 
ښايي 4، 2020   اجندا  دقیقې 
د جون په 1، 2020   اجندا   دقیقې
د جولای په 13، 2020   اجندا   دقیقې
د اګست په 31، 2020   اجندا   دقیقې 
د اکتوبر په 5، 2020   اجندا   دقیقې
د نومبر 2، 2020   اجندا   دقیقې (په جنوري 2021 کې د زدکړې انتظار
د دسمبر په 7، 2020   اجندا   دقیقې (په جنوري 2021 کې د تصویب انتظار)

د 2019 کمیسیون غونډې

د جنوري په 14، 2019  اجندا   دقیقې
د فبرورۍ په 4، 2019   اجندا   دقیقې
د مارچ په 4، 2019   اجندا   دقیقې
د اپریل په 1، 2019   اجندا   دقیقې
ښايي 6، 2019   اجندا   دقیقې
د جون په 3، 2019  لغوه شوی
د جولای په 1، 2019   اجندا   دقیقې
د اګست په 12، 2019 اجندا دقیقې
د سپتمبر 9، 2019  اجندا  دقیقې
د اکتوبر په 7، 2019  اجندا  دقیقې
د نومبر 4، 2019  اجندا  دقیقې

د دسمبر په 2، 2019  اجندا  دقیقې

 

د 2018 کمیسیون غونډې