هنر

Architecture

د معمار څانګې دنده د ښار ودانیو او تفریحی شتمنیو په شمول د ښار د تاسیساتو بشپړتیا ډاډه کول دي. د خوندي ، ارزانه ، فعال ، زړه راښکونکي ، او ځواب ویونکي اسانتیاو ډیزاین کولو سره څانګه د لوړ کیفیت لوړ کیفیت ساتي. دندې او دندې پکې شامل دي:

  • د کلني تاسیساتو مدیریت اړتیاو ارزونې او پانګوونې بودیجې اداره کول
  • د څو اړخیزو پروژو مدیریت
  • د عامه / خصوصي / څو ادارو همکاریو مدیریت
  • د اسانتیا معاینه ، ساتنه او ترمیم
  • د ښاروالۍ د پروژو طرح کول
  • د ساختماني داوطلبي اسنادو چمتو کول
  • د ساختماني پروژې مدیریت