چاپیریال خدمات

د چاپیریال خدمتونو کور

د چاپیریالي خدماتو ماموریت د رد او بیا احیا کولو سیسټم رامینځته کول او ساتل دي چې د دې ټولو اوسیدونکو او پیرودونکو لپاره خوندي ، تزریقي او چاپیریال دوست ښار ته وده ورکوي.

د چاپېریال خدمتونه دا اهداف بشپړوي دوه اصلي لارې شتون لري: