د اړيکې

DPW اړیکې

د څانګې دفتر  
Telephone 412.255.8850
فاکس 412.255.8847
   
د سړک ساتنه   
سرپرست 412.255.0923
لومړۍ څانګه 412.323.7209، 412.323.7210
دوهمه برخه 412.665.3610
دریمه برخه 412.422.6545
پنځمه برخه 412.937.3054
شپږم څانګه 412.255.0743
   
د پارک ساتنه  
سرپرست 412.255.2594
شمالي برخه 412.323.7209 ، 412.323.7210
د شمال ختیځ څانګه 412.655.3632
ختیځ څانګه 412.422.6550
سویلي برخې 412.488.8364
   
د تخصص څانګې  
ګدام 412.782.7562
دروند وسایل 412.255.2369
ساختماني څانګه 412.782.7631، 412.255.7630
د فرښتي برخې 412.622.6942
د اسانتیاو څانګه 412.255.2312 ، 412-255-2313
د ځنګلاتو څانګه 412.665.3625
   
چاپیریال خدمتونه  
بیا ګومارنه 412.255.2631
جامد کثافات 412.255.2773
   
DPW اضطراري 24 ساعته 412.937.3871