په شمالي ساحل کې د FEC کارمندانو ګروپ عکس.

موږ سره اړیکه ونیسئ

دا پریږدئ: