د مالیې وزارت

د مالي څانګې اړوند COVID-19 تازه معلومات.