د ټولنې روغتیا او خوندیتوب دفتر

له کارمندانو سره وکتل

 

نوی کارکوونکی

 

کارکوونکي