د عامه خوندیتوب

د پولیسو دفتر


  د اور وژنې اداره


   د بیړني طبي خدماتو اداره (EMS)


    د څارویو د پاملرنې او کنټرول اداره (AC&C)


     د بیړني مدیریت او کورني امنیت دفتر (OEMHS)


      د پارک رینجرز


       ځانګړي پیښې


        ملي شپه


         د شپې مهال اقتصاد دفتر


          د ټولنې د خدمتونو او د تاوتریخوالي د مخنیوي دفتر


          د ټولنې د روغتیا او خوندیتوب دفتر (OCHS)


           اختلال ملکیتونه


           خبرونه


           د عامه خوندیتوب ادارې اړیکې